Gratis verzending
Abonnementen & losse edities - gratis verzending In Nederland & België
De beste aanbiedingen
Altijd de beste aanbiedingen Tot 20% korting op nieuwe abonnementen
Officiële Denksport webshop
Officiële Denksport webshop Het volledige assortiment

Actievoorwaarden Boekenpuzzel

terug

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Keesing Media Group B.V. of één van haar groepsmaatschappijen (hierna: Keesing) te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties. Het adres van Keesing is Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam.

2. Deelname aan een prijspuzzel actie houdt acceptatie in van deze voorwaarden.

3. Deelname aan de actie staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon. Deelnemers tot 18 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger om deel te mogen nemen aan een actie.

4. Alle medewerkers van Keesing, haar dochter- zuster- en moedermaatschappijen en alle medewerkers van derden die Keesing inschakelt bij het organiseren van de actie zijn uitgesloten van deelname.

5. De actie loopt tot 31 december 2024. Op 1 april 2024 wordt de 1e prijswinnaar getrokken. Op 31 december 2024 wordt de 2e prijswinnaar getrokken.

6. De winnaar wordt getrokken uit alle deelnemers van de prijspuzzel waaraan is deelgenomen. Per deelnemer kan er maximaal één prijs gewonnen worden.

7. Keesing zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden per e-mail contact opnemen met de winnaar(s). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Per e-mail zal om het bankrekeningnummer en de tenaamstelling gevraagd worden.

8. De prijstrekkingen geschieden op onpartijdige wijze. Er wordt blind een willekeurige prijswinnaar getrokken. Iedereen maakt evenveel kans.

9. De gewonnen prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.

10. Keesing behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande melding of waarschuwing om een deelnemer te diskwalificeren of te weigeren, indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van redenen, naar eigen inzicht en zonder dat Keesing hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

11. Keesing is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon of het niet gebruik kunnen maken van een gewonnen prijs.

12. Voor deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonsgegevens, zoals e-mail informatie. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Keesing is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens, voor verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, de hardware of de software. Keesing heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuist, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op een andere manier fraude pleegt of probeert te plegen.

13. Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer aan Keesing toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Keesing noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen. Keesing verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarige deelnemers zonder toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen of premies. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Keesing zie het Privacystatement van Keesing (zie www.keesing.com/privacy).

14. Keesing behoudt zich het recht om naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen de actie op elk moment te beëindigen, te onderbreken, te verlengen en/of prijzen van de actie te wijzigen.

15. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Keesing worden aangepast. Keesing adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Tijdens de looptijd van een promotioneel kansspel zullen de voorwaarden niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd.

16. Voor zover de actie kwalificeert als een promotioneel kansspel handelt Keesing in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

17. Op deze voorwaarden en op (deelname aan) de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

18. Als je vragen, klachten of opmerkingen over de actie of over deze voorwaarden hebt, dan kun je contact opnemen met Keesing per e-mail via [email protected].